Regulamin hotelu

Właściciel Magnolii  III / Hotelu Kryształ w Świeradowie wysoko cenić będzie  Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego  i bezpiecznego pobytu naszych gości. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Magnolii  III / Hotelu Kryształ  i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności przez Gościa za pobyt w naszym Magnolii III / Hotelu Kryształ. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie naszej MagnoliiIII / Hotelu Kryształ.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej ,a także na stronie internetowej www.magnolia-krysztal.pl

§1 Doba hotelowa

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 12:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Śniadania serwujemy w godz. 08:00– 10:00
 4. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§2 Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
  Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 2. Osoby nie zameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§3 Usługi

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem,
  – zamawianie taksówki.

§4 Odpowiedzalność gości

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. W pokojach hotelowych obowiązuje zakaz palenia. W razie niedostosowania się do w/w zakazu pobierana będzie opłata karna w wysokości 500 PLN od osoby.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest: używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 7. Zabrania się przestawiana mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoi.
 8. Hotel nie odpowiada za rzeczy nie pozostawione w sejfie.

§5 Odpowiedzialność hotelu

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną pozostawione w sejfie w pokoju.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te były zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§6 Zwrot rzeczy pozostawionych w hotelu

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.                                                

§7 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień recepcji .

§8 Opłaty oraz anulacja rezerwacji

 1. Klient wpłaca zadatek, pozostałą część dopłaca gotówką lub kartą  w dniu przyjazdu do Obiektu.
 2. W przypadku Anulacji Rezerwacji, zadatek pozostaje w Obiekcie. Anulacje wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego zadatku.

§9 Dane osobowe

Dane osobowe w Hotelu Magnolia oraz w Hotelu Kryształ  przechowywane i przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z usługą hotelarską na zasadach określonych przez ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) .

Zgodnie z przepisami podatkowymi wpłaty zadatków są przez nas ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Gość może po wpłacie żądać wydania paragonu. Wystawienie do paragonu faktury będzie możliwe tylko jeśli Gość  poinformuje o tym przed wpłatą zadatku, podając jednocześnie dane do faktury zaliczkowej. Na tej samej zasadzie, gość który otrzymał paragon bez NIP za pobyt, nie będzie mógł otrzymać faktury do takiego paragonu.

§10 Postanowienia dodatkowe

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt.  Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu oraz terenu wokół Hotelu.
 2. Zakaz wejścia zwierząt do restauracji i na strefę SPA .
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 6. Integralną częścią regulaminu są oświadczenia w zakresie przepisów pandemicznych dotyczących COVID-19.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej.
Szczegółowe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w Polityce prywatności.